We are at the heart of every place that matters. As a leading global provider in the access solutions market for schools, banks, airports, hospitals, hotels, and many more, we enable seamless movement within secure, safe, and sustainable places. Our work is IMPORTANT. YOU are important. We provide our people with the tools to shape their careers for growth. With around 16,000 employees worldwide, EVERY team member contributes to our mission and can make a positive difference. By working as one global team, we continue growing the business, growing together, and growing ourselves. Build your career with us!

Examensarbete inom kvalitet, hållbarhet eller säkerhet

Västra Frölunda, SE, 42131 Malmö, SE, 21111 Eskilstuna, SE, 63229 Solna, SE, 16972

Nov 27, 2023

Är du en nyfiken och driven student som vill skriva ditt examensarbete i en internationell organisation? Fortsätt läsa! 

 

dormakaba är ett av de tre största företagen inom åtkomstkontroll och säkerhetslösningar på den globala marknaden. Vi tillhandahåller allt som berör säker åtkomst till byggnader och rum, alltifrån elektroniska scanners till nycklar och låscylindrar. Du har med största säkerhet kommit i kontakt med någon av våra produkter på hotell, butiker, idrottsanläggningar, flygplatser, sjukhus, hemma eller på kontoret. 

 

VI LITAR PÅ DIG: DINA KVALIFIKATIONER

Du som söker ska skriva en kandidat- eller magister/masteruppsats från teknisk högskola med specialintresse inom kvalitet, hållbarhet eller säkerhet. Uppsatsområde se nedan beskrivningar.

Din förmåga att analysera data, identifiera problem och föreslå lösningar är avgörande för att genomföra examensarbete inom kvalitet, hållbarhet och säkerhet. Goda statistiska kunskaper är användbara för att analysera data och dra slutsatser. Du är duktig på att kommunicera, både skriftligt och muntligt, för att kunna rapportera resultaten av examensarbetet med intressenter på olika nivåer. Det är också vara viktigt att kunna samarbeta med olika team och intressenter inom företaget. 

 

Låter det som du? Nedan följer ett antal förslag på möjliga områden för ett examensarbete. Vi tar emot ansökningar löpande. Skicka in ditt CV samt en kort beskrivning av vad du vill skriva om, varför, samt dina kvalifikatoner inom just det området. Vi ser fram emot din ansökan!

 

ÖPPNA DÖRREN TILL DIN FRAMTID: DITT UPPDRAG

 

Quality

Examensarbete för att utvärdera dormakabas ledningssystem ISO 9001 och föreslå förbättringar som gör det intuitivt för användare och effektivt för processägare

Ett examensarbete för att utvärdera företagets ISO 9001-ledningssystem och föreslå förbättringar som kan vara värdefulla.

 1. Utvärdering av nuvarande ISO 9001-ledningssystem: analysera och utvärdera dormakabas befintliga ISO 9001-ledningssystem. Detta kan inkludera att granska dokumentationen, processerna och rutinerna för att bedöma hur väl de uppfyller ISO 9001-standardens krav.
 2. Identifiering av utmaningar och brister: Identifiera och dokumentera eventuella utmaningar och brister i det nuvarande ISO 9001-ledningssystemet. Det kan vara otydligheter i processer, dokumentationsfel, bristande uppföljning av kundkrav, ineffektiva mätnings- och övervakningsmetoder eller andra områden som behöver förbättras. Föreslå systemförbättringar för att göra det lättare för användare att bruka ledningssystemet
 3. Datainsamling och analys: Samla in relevanta data och information för att stödja din utvärdering och förbättringsprocess. Det kan inkludera att genomföra interna revisioner, intervjua nyckelpersoner, analysera prestandamätningar, etc.
 4. Föreslå förbättringar och implementeringsplan: Utveckla förslag på förbättringar för dormakabas ISO 9001-ledningssystem baserat på dina utvärderingsresultat och ”best practise”. Fokusera på att vara specifik och konkret i rekommendationer och koppla dem till de befintliga utmaningarna och bristerna. Skapa även en implementeringsplan som identifierar vilka steg som behöver tas för att genomföra förbättringarna.

 

Sustainability

Undersöka hur en Sustainability strategi bör se ut för dormakaba samt styrning, mål och uppföljning i verksamheten, vad gör vi på lokal nivå vs. koncern-nivå

Ett examensarbete om att skapa en hållbarhetsstrategi, mål och styrning och uppföljning på dormakaba som behandlar olika aspekter av företagets arbete med hållbarhetsfrågor

 1. Utveckling av hållbarhetsstrategi: utveckla en hållbarhetsstrategi för dormakaba. Detta kan inkludera att identifiera relevanta hållbarhetsmål, prioritera områden för förbättring, analysera externa intressenters förväntningar, samt utforma strategiska åtgärder och initiativ för att främja hållbarhet.
 2. Fastställande av hållbarhetsmål: fastställa specifika och mätbara hållbarhetsmål för dormakaba. Det kan innefatta att identifiera nyckelområden som miljöprestanda, socialt ansvarstagande och ekonomisk hållbarhet, och formulera mål som är relevanta för dormakabas verksamhet och bransch.
 3. Implementering av hållbarhetsstyrningssystem: undersöka hur man kan implementera ett hållbarhetsstyrningssystem för att följa upp och säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Detta kan inkludera att utforma lämpliga indikatorer och mätvärden, etablera interna processer och ansvarsuppdelning, samt använda verktyg och tekniker för rapportering och kommunikation av hållbarhetsprestanda.
 4. Hållbarhetsintegration i affärsverksamheten: analysera hur hållbarhetsstrategin kan integreras i företagets befintliga affärsverksamhet. Det kan innefatta att undersöka hur hållbarhetsaspekter kan beaktas i produktutveckling, inköp, produktion, marknadsföring, försäljning och leveranskedja.

 

Security

Undersöka nyttan och förberedelse inför ISO 27001 implementering på dormakaba

Ett examensarbete om implementering av ISO 27001 på dormakaba ska undersöka olika aspekter av införandet. Här är några potentiella ämnen att överväga:

 1. Gap-analys och riskbedömning: Undersöka processen för att genomföra en gap-analys och utföra en riskbedömning enligt ISO 27001. Analysera vilka aspekter av informationssäkerheten som behöver förbättras och identifiera de specifika riskerna för dormakaba.
 2. Implementeringsstrategi och planering: Undersöka de olika strategierna och metoderna för att implementera ISO 27001 inom dormakaba. Detta kan inkludera att utforma en implementeringsplan, involvera relevanta intressenter och definiera roller och ansvar.
 3. Tekniska och organisatoriska åtgärder: Undersöka de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att uppfylla ISO 27001-kraven. Detta kan inkludera åtgärder som intrångsdetekteringssystem, brandväggar, incidenthantering, behörighetsstyrning och medvetenhetsträning för personalen.
 4. Effekterna av ISO 27001-implementation: Utvärdera de potentiella fördelarna och effekterna av att införa ISO 27001 på dormakaba. Detta kan inkludera förbättrad informationshantering, minskade risker, ökad kundförtroende och konkurrensfördelar.
 5. Efterlevnad och revision: Undersöka hur man säkerställer efterlevnad av ISO 27001 på lång sikt och hur revisioner och utvärderingar genomförs för att bekräfta överensstämmelse. Du kan diskutera interna och externa revisioner samt identifiera de bästa metoderna för att bibehålla ISO 27001-certifiering.
 6. Utmaningar och framgångsfaktorer: Undersöka utmaningar som uppstår vid implementeringen av ISO 27001 och identifiera de framgångsfaktorer som är viktiga för en lyckad implementering. Detta kan inkludera att övervinna motstånd, engagera ledningen, tillhandahålla adekvata resurser och integrera standarden i företagskulturen.

 

GDPR på dormakaba, vilken risker, brister, etc behöver vi hantera för att få ett effektivt arbetssätt inom organisationen och hur säkrar vi att vi upprätthåller vi god nivå

Ett examensarbete om implementering av GDPR på dormakaba som innefattar olika aspekter av anpassning och efterlevnad av dataskyddsförordningen:

 1. Gap-analys och riskbedömning: utföra en gap-analys och riskbedömning för att identifiera brister och risker relaterade till GDPR på dormakaba. Analysera vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla kraven i förordningen.
 2. Dataskyddsprocesser och rutiner: undersöka hur olika dataskyddsprocesser och rutiner kan implementeras för att uppfylla GDPR-kraven. Det kan inkludera rutiner för behandling av personuppgifter, informationshantering, incidenthantering, rättighetsutövande och dataskyddsmedvetenhet. Hantering av dormakabas nya GDPR-system ”One trust”.
 3. Dataskyddsombud, tredjepartsavtal och datautbyte: diskutera hanteringen av tredjepartsavtal och datautbyte med externa parter enligt GDPR. Du kan undersöka hur organisationen kan säkerställa att de nödvändiga skyddsåtgärderna vidtas vid datautbyte och att tredjepartsavtal uppfyller GDPR-kraven.
 4. Dataskyddseffekter på affärsverksamheten: analysera de potentiella effekterna av GDPR-implementeringen på företagets verksamhet och ekonomi. Detta kan inkludera att undersöka kostnader och fördelar, påverkan på marknadsföring och kundrelationer samt konkurrensfördelar som kan uppnås genom att demonstrera god dataskyddspraxis.

 

Lean

Lean Six sigma implementering på dormakaba, hur skulle det göras, vilken nytta skulle vi ha samt case study

Examensarbete om implementering av Lean Six Sigma på dormakaba som undersöker olika aspekter av integreringen av Lean Six Sigma-filosofin och metodologin i vår verksamhet. Arbetet utförs på vår site i Eskilstuna. Här är några potentiella ämnen att överväga:

 1. Implementeringsstrategi och planering: undersöka hur vi kan utveckla en strategi och plan för att implementera Lean Six Sigma i vår organisation. Detta kan inkludera att identifiera passande implementeringsmetoder, involvera nyckelintressenter, sätta upp mätbara mål och skapa en tidsplan för implementeringen.
 2. Lean Six Sigma-verktyg och metoder: utforska de olika verktygen och metoderna inom Lean Six Sigma och undersöka hur de kan användas för att förbättra kvalitet, effektivitet och processprestanda inom vår verksamhet. Det kan inkludera verktyg som 5S, tavelstyrning, pulsmöte, processkartläggning, DMAIC-metodiken (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), statistisk analys, rotorsaksanalys och förbättringsprojekt.
 3. Förbättringsprojekt och resultat: fokusera på att genomföra konkreta förbättringsprojekt med Lean Six Sigma och undersöka hur dessa projekt påverkar vår verksamhet. Du kan identifiera lämpliga projektområden, definiera projektets mål och omfattning, använda Lean Six Sigma-verktyg för att analysera data och identifiera förbättringsåtgärder, och utvärdera projektets resultat och effekter.
 4. Ledarskap och förändringshantering: undersöka rollen som ledarskap och förändringshantering i implementeringen av Lean Six Sigma. Analysera hur ledare kan stödja och driva Lean Six Sigma-initiativ, hantera motstånd och skapa en kultur för kontinuerlig förbättring och faktabaserade beslut.

 

dormakaba Sverige AB

 

 

 

 

 

 

 

Interested?

Clara Karpfors
is looking forward
to your application.
In case of questions just dial
46-768527508-
Please only use the „Apply now“-Button